AWIN 100SC

AWIN 100SC

Ingredient:

  • - Họa chất: (Hexaconazole 100g/l)

Status:

In-stock

Awin 1OOSC là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, phổ tác dụng rộng nên được cây trồng hấp thu, di chuyển và phân bố đều khắp các bộ phận của cây, ức chế nhanh nguồn bệnh, giúp cây khỏe, mượt lá, tăng năng suất.