SUPERGROWTH Rong biển

SUPERGROWTH Rong biển

Thành Phần:

  • - N: 11%, P205: 3%, K20: 2.5%, Các vi lượng(ppm): Cu: 100, Fe: 4000, B: 2000, Mn: 100, Zn: 100, Mo: 100, Mg: 1900, S: 6000.Các chất đặc hiệu sinh học: Cytokinin, Auxin, Gibberellin, Amino axit: Alanine, Glycine, Valine, Leucine, Isolecine, Threonine, Lysine, Methionine, Tyrosine đã được thiên nhiên cân bằng có sẵn trong Rong Biển.

Tình Trạng:

Còn Hàng

Supergrovvth Rong Biến kích thích cây ăn trái, cây công nghiệp phát triển mạnh bộ rể, tăng kích thước, màu sắc, độ sáng và vị ngọt đặc trưng của quả.

Supergrowth Rong Biển giúp sự hình thành và phân hóa mầm hoa, tăng cường sức sống hạt phấn, tăng ti lệ đậu trái, giúp giảm rụng bông và trái non.
Supergrowth Rong Biển thúc đấy ra hoa đồng loạt, hoa vươn dài, mập, tăng khả năng thụ phấn,đậu quả, dưỡng trái non, trái lớn nhanh, to, chắc ruột.
Supergrovvth Rong Biển làm chắc hạt lúa, giảm lép lừng, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Supergrovvth Rong Biến sử dụng trên các loại rau: làm tăng khả năng ra lá của cây, màu săc bóng đẹp, bảo quản được lâu sau thu hoạch.

Với thành phần Rong Biển thiên nhiên Supergrowth Rong Biển sẽ làm mát bông, mát quả, làm tăng năng suất cây trồng từ 25-30%.
Supergrowth Rong Biển giúp cải tạo độ chua, làm đất tơi xốp, tăng sức đề kháng sâu bệnh của cây trồng.