NONGIA-AN 300EC

NONGIA-AN 300EC

NONGIA-AN 300EC

成分:

  • - Pretilachlor: 300g/l Fenclorim: 100g/l

地位:

有存货

- Nongia-An 300EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tiền nảy mầm. Trừ các loại cỏ: Đuôi phụng, lồng vực (cỏ gạo), chác ... và các loại cỏ cho lúa gieo thẳng (lúa sạ), lúa cấy.