Phân hữu cơ vi sinh GP-168

Phân hữu cơ vi sinh GP-168

Ingredient:

  • - Chất hữu cơ: 24,8%; Tỷ lệ C/N: 12; Độ ẩm: 25%; pHH2O: 5.

Status:

In-stock

Tăng độ màu mỡ cho đất.

Cải tạo và giúp đất tơi xốp.

Tăng khả năng hấp thụ phân bón NPK.

Giúp bộ rễ phát triển mạnh.

Tăng trưởng tốt, hiệu quả kinh tế cao.

Tăng năng suất, chất lượng nông sản.