NONGIA-AN 300EC

Dạng bao bì

NONGIA-AN 300EC

THÀNH PHẦN:

Pretilachlor: 300g/l

Fenclorim: 100g/l

CÔNG DỤNG:

Nongia-An 300EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tiền nảy mầm.

Trừ các loại cỏ: Đuôi phụng, lồng vực (cỏ gạo), chác ... và các loại cỏ cho lúa gieo thẳng (lúa sạ), lúa cấy.

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây trồng  Cỏ dại Liều lượng
Lúa Lúa cỏ, cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực (cỏ gạo,cỏ kê), cỏ chác, cỏ lác, cỏ mác, cỏ xà bông và một số cỏ lá rộng khác trên ruộng lúa.

40-60ml/bình 16 lít

Phun 2-3 bình /1000m2

 

Chú ý

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Thời gian phun thuốc: 1-3 ngày sau khi sạ hoặc không quá 4 ngày sau khi làm đất lần cuối, phun đều để thuốc phủ hết bề mặt đất trong điều kiện đất đủ ẩm

Sau khi phun thuốc từ 4-7 ngày cần cho nước vào ruộng và tăng dần mực nước trong ruộng theo tuổi lúa. 

Thời gian cách ly: Không xác định.